"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תדהמה וזעזוע
ח''י שנים הונחו תפילין, שחסרה בהם המלה"בני"
כאשר שתי בניו של בעל התפילין נפטרו
במשך שמונה עשרה שנה הונחו תפילין של רש''י מהודרות ביותר, כאשר בפרשה שניה בתפילין של ראש, שהיא פרשת והיה כי יבאך, נכתב וכל בכור..... אפדה, ללא המילה בני הפרשיות הוזמנו ע''י רב קהילה נכבד ת''ח גדול ויר''ש,מסופר ותיק ומומחה, עם בקשה מיוחדת לסופר, שיכוין בעת כתיבתו את כל מה שידוע ואפשר לכוין.מאז כתיבתן לפני שמונה עשרה שנה, הניח אותו רב נכבד את התפילין האלה בכל יום ויום, ביודעו כי יש בידיו זוג תפילין מהודרות ביותר. לאחר שתים עשרה שנה, כאשר אירע, שלחתנו נאבדו התפילין, ומכיון והאברך הינו אחד מבני עליה, בתורה ויר''ש, החליט הרב למסור לחתנו את התפילין המהודרות שבידו, ומאותו יום  מניח האברך חתנו של אותו רב ידוע את התפילין "המהודרות".ב"מכון פאר" הוכנסו השבוע הפרשיות לבדיקת המחשב, ושומו שמים על זאת,ברגע שבו נתגלה כי חסרה המילה "בני", בפרשיה כל כך מהודרת, שנתקבלה לבדיקה ע''י יר''ש מרבים, הבינו ב''מכון פאר" כי אין זה דבר של מה בכך.כאשר קיבל בעל התפילין את הבשורה המרה, יצאה מליבו זעקת שבר, אכן נודע הדבר, אצל חמי הרב שליט''א, נתקיים בו רחמנא ליצלן, את שני בני תמית, ילד בן שש שהלך לעולמו, וילד בן שתים עשרה שהלך לעולמו, בשנים ההם, שוד ושבר בגבוליך, זעק הרב מתוך קירות לבו.לאחר שהועברו התפילין אל חתנו האברך, ארעו לבנו מספר ארועים, כגון כויה קשה, הילד הגיע כמעט לקטיעת אצבע ועוד יש לציין, כי לפני מספר שנים, קיבל בעל התפילין הוראהמאדם גדול, שהינו סר לפסיקותיו, שעליו לבדוק את התפילין, ואכן עשה כך, התפיליןנבדקו ע''י מגיה מומחה, אך ללא בדיקת המחשב, המגלה בוודאות חסרות ויתרות הנמצאיםבתפילין."לך וקראת באזני ירושלים לאמור" זעק הרב, כי יש להודיע צערו לרבים, ולפרסם הדבר, שאין לסמוך על בדיקת מגיה בלבד, שיהיה מומחה ככל שיהיה, אלא חובה לבדוק ס''ת תפילין ומזוזות בבדיקת מחשב, משום שהמחשב, ורק המחשב, מגלה בוודאות אם יש ח''ו חסירות  ויתרות בס''ת בתפילין ובמזוזות.